Lai Châu thực hiện đề án “Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021 - 2025”

UBND tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch số 1543/KH-UBND về việc triển khai thực hiện đề án “Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

13/05/2022 14:57

Căn cứ quyết định số 5914/QĐ-BYT, ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Đề án “Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021 - 2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

lc
lc1
lc2
lc3
lc4
lc5
lc6
lc7
lc8

Thu Trang

comment Bình luận