Lai Châu thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm

UBND tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 2782/UBND-VX về việc triển khai thực hiện kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

04/08/2022 09:41

Thực hiện thông báo số 221/TB-VPCP ngày 01/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, phân cấp quản lý có trách nhiệm triển khai thực hiện:

CV_thuc_hien_ket_luan_cua_PTTg_ve_ATTP_082022_42e81

Thu Trang

comment Bình luận