Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam trao quyết định thành lập Ban kết nối và phát triển cộng đồng

Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam trao quyết định thành lập Ban kết nối và phát triển cộng đồng

Ngày 28/8, Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam đã ra trao quyết định thành lập và bổ nhiệm nhân sự Ban kết nối và phát triển cộng đồng.

2020/09/09 10:37

 Căn cứ Nghị định số 45/2010 NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về quy định tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-BNV ngày 25/12/2008 của Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hội GDCSSKCĐ Việt Nam; Căn cứ Điều lệ Hội GDCSSKCĐ Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 1442/QĐ-BNV ngày 12/10/2009 của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội ngày 18/6/2020; Căn cứ yêu cầu thực tiễn hoạt động và phát triển của Hội quyết định thành lập “Ban Kết nối – Phát triển cộng đồng” – trực thuộc Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam.

093343-IMG_1076

Ông Tạ Quang Vinh, Chánh VP Hội đọc quyết định thành lập Ban kết nối và phát triển công đồng

Theo đó, bổ nhiệm ông Đỗ Nam Khánh, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội giữ chức vụ Trưởng ban; ông Trần Mạnh Đức, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội giữ chức vụ Phó trưởng ban thường trực; các ông Chu Duy Cận, Vũ Xuân Cách, Lê Ngọc Huê giữ chức vụ Phó trưởng ban.

 

Ban Kết nối – Phát triển cộng đồng là cơ quan tham mưu cho lãnh đạo Hội; đồng thời tổ chức triển khai công tác Kết nối phát triển hội viên, thành viên; tổ chức triển khai công tác quản lý, làm thẻ, cấp phát và quản lý sử dụng thẻ hội viên; tổ chức xây dựng và vận hành Sàn thương mại điện tử của Hội.

093303-IMG_1090

Ra mắt Ban kết nối và phát triển cộng đồng

Ban hoạt động tuân theo Điều lệ Hội, quy chế hoạt động của Ban và các quy định của pháp luật. Có quyền hạn và quyền lợi theo quy định của Hội.

comment Bình luận